• HR Premium Parts is de online vakhandel voor de installateur.
  Wij zijn gespecialiseerd in revisie onderdelen voor
  Verwarming - WTW - Ventilatie - Solar

HR Premium Parts

Stationsstraat 41B
7391EJ Twello
K.v.K. nummer: 59739983
Btw-identificatienummer: NL85.36.25.542.B01

Inhoudsopgave:

Artikel 1:     Toepasselijkheid, definities
Artikel 2:     Aanbod offertes en prijzen
Artikel 3:     Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 4:     Inschakeling derden
Artikel 5:     Verplichtingen van de wederpartij
Artikel 6:     Levering, leveringstermijnen
Artikel 7:     Huur en verhuur van roerende zaken
Artikel 8:     Klachten en retourzendingen
Artikel 9:     Garanties
Artikel 10:   Aansprakelijkheid
Artikel 11:   Betaling bij bedrijven onderling
Artikel 12:   Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13:   Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Artikel 14:   Overmacht
Artikel 15:   Annulering, opschorting
Artikel 16:   Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop - en van huur en verhuur van HR Premium Parts, gevestigd te Twello en al haar nevenvestigingen, hierna te noemen “HR Premium Parts”. HR Premium Parts is een handelsnaam van HR Recycling V.o.F., gevestigd te Twello.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten van HR Premium Parts. Andere activiteiten van HR Recycling V.o.F. vallen uitdrukkelijk niet onder deze algemene voorwaarden.
 3. De koper respectievelijk huurder zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. 
 4. Het is particulieren niet toegestaan aankopen te doen dan wel te huren van HR Premium Parts, anders dan bij uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HR Premium Parts.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen. 
 9. Indien HR Premium Parts deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. HR Premium Parts hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen of op een andere wijze kenbaar te maken om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod offertes en prijzen

 1. Ieder aanbod en elke offerte van HR Premium Parts is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft HR Premium Parts het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in de aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden, een en ander tenzij anders aangegeven. 
 3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht HR Premium Parts niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft HR Premium Parts het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Het aanbod en/of de prijs geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van HR Premium Parts zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van HR Premium Parts en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan HR Premium Parts worden geretourneerd.
 8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor HR Premium Parts (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door HR Premium Parts ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, grondstoffen e.d., is HR Premium Parts gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van HR Premium Parts heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien HR Premium Parts schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 
 2. HR Premium Parts is pas gebonden aan:
  a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra HR Premium Parts - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen. 

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens HR Premium Parts vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten. 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst of adequate advisering benodigde informatie tijdig op de door HR Premium Parts gewenste wijze aan HR Premium Parts ter beschikking stelt;
  b. eventuele door de wederpartij aan HR Premium Parts verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart HR Premium Parts voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. Alle vragen, verzoeken, klachten etc. van de wederpartij dienen schriftelijk bij HR Premium Parts ingediend te worden. 
 4. HR Premium Parts zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Alle door HR Premium Parts geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van HR Premium Parts of haar toeleveranciers afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.
 6. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft HR Premium Parts het recht de uitvoering van de overeenkomst en/of de advisering op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en HR Premium Parts nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van HR Premium Parts om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien HR Premium Parts haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. HR Premium Parts is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van HR Premium Parts verlaten of HR Premium Parts aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald. Een verzekering wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten afgesloten.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door HR Premium Parts te bepalen wijze. HR Premium Parts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport. 
 5. Indien is overeengekomen dat transport van de bestelde zaken door HR Premium Parts zelf verzorgd zal worden, geschiedt dit voor haar risico. De transportkosten zijn in dat geval in de overeengekomen prijs inbegrepen. De te bezorgen zaken worden zo dicht mogelijk bij het bezorgadres, op de verharde weg, naast de auto gelost. Assistentie bij verder transport is voor risico van de wederpartij. 
 6. Op verzoek van de wederpartij kan een referentie- of opdrachtnummer worden opgenomen in een order. HR Premium Parts zal, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, aan dit verzoek tegemoet komen. Deze referentie- of opdrachtnummers zullen dan worden afgedrukt op de pakbonnen en de facturen. Het ontbreken van de vermelding van de genoemde nummers ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen tot tijdige betaling van het gefactureerde bedrag.
 7. Op verzoek van de wederpartij kan levering worden beperkt tot bepaalde personen binnen de organisatie van de wederpartij of op een andere locatie dan het vestigingsadres van de wederpartij plaatsvinden. HR Premium Parts zal, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, aan dit verzoek voldoen. Het niet voldoen aan dit verzoek en/of het ontbreken van een telefonische of schriftelijke toestemming om incidenteel af te wijken van dat verzoek ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen tot tijdige betaling van het gefactureerde bedrag. 
 8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft HR Premium Parts het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet HR Premium Parts binnen een door HR Premium Parts te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. HR Premium Parts heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen of retour te zenden aan haar leverancier zonder dat hieruit voor HR Premium Parts een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele opslagkosten, kosten voor retourzending aan de leverancier, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van HR Premium Parts alsnog nakoming te vorderen.
 10. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat HR Premium Parts alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 7: Huur en verhuur van roerende zaken

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen HR Premium Parts en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van roerende zaken of het door HR Premium Parts tijdelijk ter beschikking stellen van roerende zaken aan de wederpartij.
 2. HR Premium Parts heeft het recht een waarborgsom vast te stellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan HR Premium Parts moet voldoen.
 3. HR Premium Parts heeft het recht de wederpartij te vragen zich te legitimeren en/of een kopie van het legitimatiebewijs van de wederpartij te verlangen.
 4. HR Premium Parts bepaalt of zij het gehuurde bij de wederpartij bezorgt of dat de wederpartij deze zaken zelf moet ophalen. 
 5. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
  a. hij het gehuurde bij ophalen of ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. moet de wederpartij direct bij het ophalen of de ontvangst aan HR Premium Parts melden, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of geleverd;
  b. hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert aan HR Premium Parts. Het transportrisico is voor de wederpartij;
  c. hij het gehuurde conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. van HR Premium Parts gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te gebruiken;
  d. het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en moet deze schade direct na ontstaan aan HR Premium Parts melden onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door HR Premium Parts of - na haar uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van HR Premium Parts;
  e. hij HR Premium Parts direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - of indien gegronde vrees bestaat voor beslaglegging. De wederpartij zal bovendien de beslaglegger direct informeren dat het gehuurde eigendom is van HR Premium Parts;
  f. hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat en – indien van toepassing - in de emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan HR Premium Parts retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie komen voor rekening van de wederpartij.
 6. HR Premium Parts zal het gehuurde na retournering direct inspecteren. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig te zijn.
 7. De wederpartij is over de gehele huurperiode de tussen partijen overeengekomen huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in:
  a. op het moment dat het gehuurde het terrein van HR Premium Parts verlaat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt;
  b. op het moment dat het gehuurde bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien HR Premium Parts het gehuurde bij de wederpartij bezorgt;
  en eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door HR Premium Parts retour is ontvangen.
 8. Vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen zijn eveneens onder de huurperiode begrepen. Deze omstandigheden leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 9. De huurperiode wordt bovendien verlengd met iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na de overeengekomen periode, waaronder begrepen de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. HR Premium Parts heeft dan het recht - naast een betaling van de over de verlenging verschuldigde huurprijs - een vergoeding van alle door HR Premium Parts geleden schade van de wederpartij te verlangen.
 10. Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet retourneert aan HR Premium Parts, is de wederpartij verplicht alle hierdoor geleden schade van HR Premium Parts te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst.
 11. HR Premium Parts heeft het recht alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade te verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.
 12. Het gehuurde blijft altijd eigendom van HR Premium Parts. De wederpartij mag het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van HR Premium Parts. De wederpartij moet te allen tijde voorkomen bij derden de verwachting of indruk te wekken, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

Artikel 8: Klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon of factuur. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon / factuur moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan HR Premium Parts melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding en bevestiging worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan HR Premium Parts worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan HR Premium Parts is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Bestelde zaken worden in de bij HR Premium Parts voorradige (groothandels)verpakkingen/minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van HR Premium Parts. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 
 6. De wederpartij moet HR Premium Parts in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan HR Premium Parts verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij. 
 7. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door HR Premium Parts te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt. Hieronder valt ook het verbreken van het garantiezegel en/of lakzegel op schroeven.
 11. Retourzendingen als gevolg van verkeerde bestelling worden volledig vergoed, onder inhouding van €25,00 voor door HR Premium Parts gemaakte kosten, zoals verzendkosten, afhandeling, administratie, testen en opnieuw verpakken. Het onderdeel mag in geval van verkeerde bestelling niet zijn gebruikt en dient binnen 5 werkdagen in de originele verpakking retour gestuurd te worden.

Artikel 9: Garanties

 1. HR Premium Parts zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 
 2. HR Premium Parts staat er voor in dat de zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert HR Premium Parts slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, indien schade is ontstaan als gevolg van onheil van buiten, zoals lekkage of blikseminslag.
 6. Geen beroep op garantie is mogelijk indien het betreffende product niet is gemonteerd door een terzake kundig persoon.
 7. Beroep op garantie is uitsluitend mogelijk door de koper van het product, tenzij de koper als rechtspersoon niet meer bestaat.
 8. Beroep op garantie is uitsluitend mogelijk als koper het product waar garantie voor wordt gevraagd aan HR Premium Parts ter beschikking stelt om het beroep op garantie te beoordelen.
 9. Bij een terecht beroep op garantie zal HR Premium Parts - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door HR Premium Parts gegeven of wettelijke garanties aanvaardt HR Premium Parts geen enkele aansprakelijkheid. 
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is HR Premium Parts slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van HR Premium Parts voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien HR Premium Parts aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van HR Premium Parts altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door HR Premium Parts gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van HR Premium Parts beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. De wederpartij moet HR Premium Parts uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. HR Premium Parts is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  a. door ondeskundig gebruik / ondeskundige montage of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens HR Premium Parts verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan HR Premium Parts verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
  d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat HR Premium Parts adviseerde en/of gebruikelijk is;
  f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
  g. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HR Premium Parts.
 7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart HR Premium Parts uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van HR Premium Parts of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal HR Premium Parts de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.
 9. Indien partijen overeenkomen dat HR Premium Parts in het kader van de uitvoering van de overeenkomst derden zal benaderen voor het uitvoeren van (montage)werkzaamheden of hierover adviezen geeft, is dit voor rekening en risico van de wederpartij. HR Premium Parts is geen partij bij de eventueel tussen de wederpartij en de derde tot stand gekomen overeenkomst. HR Premium Parts zal zich inspannen kwalitatief goede derden te benaderen of te adviseren, maar is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de door deze derden uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 11: Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen moet contant betaald worden op het moment van levering. 
 2. HR Premium Parts heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 3. Indien betaling na facturering is overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur bezwaar heeft gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan HR Premium Parts een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. Indien na aanmaning door HR Premium Parts betaling alsnog uitblijft, heeft HR Premium Parts het recht de vordering uit handen te geven. De kosten voor betaling en invordering, zoals de buitengerechtelijke kosten, waaronder die voor een faillissementsaanvraag, zijn voor rekening van de wederpartij. 
 6. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft HR Premium Parts het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft HR Premium Parts eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 7. Door de wederpartij gedane betalingen worden door HR Premium Parts eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 8. De wederpartij mag de vorderingen van HR Premium Parts niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op HR Premium Parts heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. HR Premium Parts behoudt zich het eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan HR Premium Parts heeft voldaan. 
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen. 
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij moet HR Premium Parts direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van HR Premium Parts bewaren.
 8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal HR Premium Parts op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of HR Premium Parts een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan HR Premium Parts en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van HR Premium Parts op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 13: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. HR Premium Parts heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 14: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of HR Premium Parts, heeft HR Premium Parts het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van HR Premium Parts wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van HR Premium Parts, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van HR Premium Parts.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van HR Premium Parts en/of de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d., door wegblokkades, weersomstandigheden e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen evenals internetstoringen of stroomstoringen of activiteiten van hackers waardoor de website niet of niet volledig beschikbaar is of het automatiseringssysteem van HR Premium Parts niet (volledig) functioneert.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens HR Premium Parts tot aan dat moment nakomen.

Artikel 15: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan HR Premium Parts een door HR Premium Parts nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door HR Premium Parts gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. HR Premium Parts heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart HR Premium Parts voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. HR Premium Parts heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag HR Premium Parts deze bij de wederpartij in rekening brengen. HR Premium Parts mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft HR Premium Parts het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van HR Premium Parts vergoeden.

Artikel 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen HR Premium Parts en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar HR Premium Parts is gevestigd, zij het dat HR Premium Parts altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft HR Premium Parts het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 11 mei 2023